Kreditno - garantni poslovi

Bankovna garancija je neopoziva obveza banke-garanta da korisniku plati o dospijeću i u suglasnosti s ostalim uvjetima garancije odgovarajući iznos unutar utvrđenog maximuma , na njegov prvi pisani zahtjev i uz podnošenje unaprijed predviđenih dokumenata (specificiranih u garanciji) u slučaju da je treća osoba propustila izvršiti preuzetu obvezu iz temeljnog Ugovora.

U cilju potpore Vaših poslovnih aktivnosti i u skladu s Vašim potrebama Partner banka izdaje različite vrste garancija:

ČINIDBENE GARANCIJE

  • Garancija za ozbiljnost ponude
  • Garancija za dobro izvršenje posla
  • Garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
  • Garancija za uredan povrat avansa

PLATEŽNE GARANCIJE

  • Garancija za uredno plaćanje obveza (platežna)

Kontragarancije u korist inozemnih banaka

 

Revolving okvir za garancije

Ukoliko često imate potrebu za izdavanjem garancija možemo Vam ponuditi Revolving okvir za garancije temeljem kojeg Vam Banka može brzo i jednostavno izdavati garancije uz dostavljanje zahtjeva i dokumentacije temeljem koje se izdaje garancija, a bez potpisivanja novih pojedinačnih Ugovora o garanciji.