Za garancije

Za brzo i jednostavno dobivanje garancija Banka može ugovoriti Revolving okvir za garancije.

Iznos okvira
Prema očekivanim potrebama i u skladu s bonitetom Korisnika okvira 

Način korištenja
Podnošenjem zahtjeva u skladu s uvjetima okvira bez dodatne obrade i bez dodatnih potpisivanja Ugovora

Rok korištenja
Do 12 mjeseci

Instrumenti osiguranja
Ovise o iznosu kredita i kreditnoj sposobnosti Korisnika okvira, a mogu biti:

  • vlastite mjenice i zadužnice Korisnika okvira
  • jamstva drugih pravnih i fizičkih osoba
  • cesije potraživanja od kvalitetnih društava
  • prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini/pokretnini/dionicama/udjelima
  • namjenski oročeni depoziti ...


 

Ispunite Zahtjev za okvir  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za okvir moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima