Hipotekarni krediti

   


Iz naše ponude kredita možete izabrati i hipotekarne kredite.
 

Korisnik kredita

Krediti se odobravaju fizičkim osobama državljanima RH.
U trenutku dospijeća kredita Korisnik kredita ne smije biti stariji od 75 godina. Ograničenje starosne dobi odnosi se i na sudužnike i na jamce platce (ukoliko ih ima u kreditu).
 

Iznos kredita

do 200.000 EUR (krediti s valutnom klauzulom u EUR prema srednjem tečaju HNB-a)
do 400.000 HRK
 

Rok povrata

Rok odobravanja kredita je od 3 od 15 godina.
 

Kamatna stopa

Krediti s valutnom klauzulom u EUR: 4,00% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za EUR važećem na dan ugovaranja sukladno Načelima utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa i naknada u kreditno depozitnom poslovanju s fizičkim osobama i fiksnog dijela – marža Banke)
Krediti u kunama: 4,50% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za HRK važeća na dan ugovaranja sukladno Načelima utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa i naknada u kreditno depozitnom poslovanju s fizičkim osobama i fiksnog dijela – marža Banke)
Kamata se obračunava proporcionalnom metodom uz dekurzivni obračun. Kamata se obračunava i dospijeva na plaćanje mjesečno te po dospijeću i kod prijevremene otplate do dana izvršenja prijevremene otplate kredita. Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom Nacionalne referentne stope (NRS) po kreditima u otplati, obavlja se temeljem redovitog šestomjesečnog usklađivanja. Promijenjene kamatne stope primjenjuju se počevši od 1. siječnja i 1. srpnja svake godine.

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je jednaka redovnoj kamatnoj stopi i obračunava se na iznos kredita za razdoblje od dana korištenja kredita do početka otplate kredita.

Zatezna kamatna stopa

Zatezna kamatna stopa utvrđuje se sukladno zakonu o obveznim odnosima, a obračunava se na dospjelu glavnicu, naknadu i troškove.

Naknada

1,00% od iznosa kredita minimalno 500 Kn.
Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno, prilikom isplate kredita.


Kreditna sposobnost

Ukoliko korisnik kredita nije kreditno sposoban, u kreditnu sposobnost korisnika kredita dozvoljeno je uključiti primanja jednog sudužnika.

Osiguranje povrata kredita

Instrumenti osiguranja kredita su:
  • Javnobilježnički potvrđena Izjava o zapljeni po pristanku dužnika Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca platca (ukoliko postoji)
  • Javnobilježnički potvrđena Zadužnica Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca platca (ukoliko postoji)
  • Zalog ili fiducij na nekretnini prihvatljivoj Banci, a čija je procijenjena vrijednost minimalno 2,5 puta veća od iznosa kredita koji se odobrava
  • Vinkulacija police osiguranja imovine koja je dana u zalog ili fiducij
Ako korisnik kredita ima supružnika tada isti potpisuje Izjavu supružnika (suglasnost za raspolaganje nekretninom zbog bračne stečevine).


Korištenje kredita

Kredit se koristi sukcesivno ili odjednom, prijenosom na račun koji Korisnik kredita ima otvoren u Banci (ukoliko je kredit odobren uz valutnu klauzulu u EUR isti se isplaćuje po srednjem tečaju HNB na dan isplate).
 

Otplata kredita

Način povrata glavnice:
  • Povrat tijekom cijele godine u jednakim mjesečnim anuitetima
  • Povrat u jednakim godišnjim ratama

Reprezentativni primjer u EUR

Iznos kredita 200 000 EUR Redovna kamatna na kredit 4,00% promjenjiva
Rok otplate kredita 180 mjeseci 6M NRS 1 za EUR (od 01.07.2022.) 0,08%
Naknada za obradu kredita 2 000 EUR Fiksni dio kamatne stope 3,92%
Ukupan iznos plaćanja 269.969,61 EUR Mjesečni anuitet 1.479,38 EUR
Kamata za cijelo razdoblje otplate 66.638,34 EUR Efektivna kamatna stopa 4,31%
*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate 15-tog dana  u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 180 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 4,31%, a izračunata je na maksimalni rok otplate. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja računa, naknade za obradu kredita, trošak premije police osiguranja nekretnine te izrade procjene za nekretninu dok troškovi javnog bilježnika nisu uključeni.


Reprezentativni primjer u Kn

Iznos kredita 400 000 Kn Redovna kamatna na kredit 4,50% promjenjiva
Rok otplate kredita 180 mjeseci 6M NRS 1 za EUR (od 01.07.2022.) 0,08%
Naknada za obradu kredita 4 000 Kn Fiksni dio kamatne stope 4,42%
Ukupan iznos plaćanja 561.489,21 Kn Mjesečni anuitet 3.059,97 Kn
Kamata za cijelo razdoblje otplate 151.584,21 Kn Efektivna kamatna stopa 5,06%
*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate 15-tog dana  u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 180 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 5,06%, a izračunata je na maksimalni rok otplate. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja računa, naknade za obradu kredita, trošak premije police osiguranja nekretnine te izrade procjene za nekretninu dok troškovi javnog bilježnika nisu uključeni.

Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni namijenjeni su za dobivanje osnovnih i brzih inforamcija te se kao takvi ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Banku.

Za sve dodatne informacije o kreditu molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Na zahtjev klijenta Banka će izraditi nacrt ugovora o kreditu bez naknade.

 

 
Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: korisnik)

Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: sudužnik / jamac platac) 
Ispunite izjavu za HROK  
Prikupite potrebnu dokumentaciju