Sefovi

------------------------------------------------------------------------------------------------


Obavijest za sve klijente korisnike sefova fizičke i pravne osobe

Novim regulatornim izmjenama koje se odnose na Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br.  68/18, 2/20, 46/20 i 47/20)  te na Pravilnik o jedinstvenom registru računa (NN, br.  53/20) Banka je u obvezi, u Jedinstveni registar računa koji se vodi kod Financijske agencije, dostavljati i podatke o korisnicima sefovima (fizičke i pravne osobe).

U svrhu ispunjenja prethodno spomenutih regulatornih obveza Banka je obvezna raspolagati točnim i ažurnim osobnim podacima kako vlasnika računa/korisnika sefa, tako i podataka o ovlaštenicima. Klijenti su također obvezni obavještavati Banku o promjenama osobnih podataka te dostaviti određene dodatne podatke u svrhu izvršenja gore spomenutih zakonskih obveza.

Bankama je propisana obveza dostavljanja ažurnih podatka o osobnim podacima korisnika sefa i osobe ovlaštenoj za korištenje sefa te ostalih podataka o ugovoru o sefu i samom sefu.

Ako Banka najkasnije do 1.9.2020. neće imati usklađene propisane podatke vlasnika kao i podatke o ovlaštenim osobama po sefu koji su otvoreni prije stupanja na snagu Pravilnika o Jedinstvenom registru računa, sukladno odredbama istog, obvezna je raskinuti ugovor o sefu.

Molimo Vas za razumijevanje i zahvaljujemo na povjerenju.


------------------------------------------------------------------------------------------------


U Vašoj blizini nalaze se sefovi u kojima će Vaše pohranjene vrijednosti dobiti SIGURNOST !


Vrste sefova

 

Zapremnina sefa
sef tipa A*
( 6 x 30 x 40 cm )
sef tipa B
( 12 x 30 x 40 cm )
sef tipa C
( 18 x 30 x 40 cm )
sef tipa D
( 30 x 30 x 40 cm )
   * Sef tipa A dostupan u Poslovnici Rijeka


Naknade za korištenje sefova su iskazane u EUR i kunama i prikazane su u Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama

 

Najam sefa ne može biti kraći od 30 dana, a svaki započeti period najma računa se kao cijelo razdoblje.


Posjet sefu

  • preuzimanje ključeva sefa i posjeti u toku ugovorenog razdoblja bez naknade
Nestanak ključa
  • nestanak jednog ključa - naplaćuje se naknada sukladno Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama
  • nestanak dva ključa  - naplaćuje se naknada sukladno Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama

Sefovi se nalaze u poslovnicama Partner Banke:
  • Zagreb - Vončinina 2; tel. 01/4602-258, 01/4602-259 fax. 01/4602-288
  • Rijeka - Matije Gupca 8/A; tel. 051/ 317 920, fax. 051/ 339 945

Općenito o sefu
Sef je pretinac čeličnog ormara u posebno čuvanom i zaštićenom trezorskom prostoru Banke, koji banka iznajmljuje korisnicima uz naknadu.

1. Što se može pohraniti u sef?
Dragocjenosti, vrijednosni papiri, dokumenti i slično.

2. Što se ne smije pohraniti u sefove?
U sefu se ne smije držati efektivni domaći i strani novac, lako zapaljivi predmeti ili predmeti podložni eksploziji, radioaktivne materije i predmeti koji mogu ugroziti sigurnost Banke i drugih sefova. Banka može zatražiti provjeru pohranjenih predmeta, ako posumnja u pravilnost pohrane tijekom korištenja sefa.

3. Korištenje sefa
Banka iznajmljuje sefove na korištenje svakoj poslovno sposobnoj fizičkoj ili pravnoj osobi na osnovu Ugovora. Sef ima dvije brave. Ključ jedne brave ostaje u Banci, a dva ključa druge brave dobiva korisnik sefa tako da se sef može otvoriti samo u nazočnosti korisnika sefa i djelatnika Banke. Banka garantira korisniku tajnost korištenja sefa, a podaci o korisniku sefa i pohranjenim stvarima, poslovna su tajna Banke.

4. Punomoć za korištenje sefa
Korisnik sefa može kod sklapanja Ugovora ili naknadno pred šalterskim djelatnikom banke opunomoćiti najviše dvije osobe za pristup sefu.

5. Osiguranje pohranjenih vrijednosti
Banka osigurava pohranjene stvari u sefu na rok najma sefa do maksimalne vrijednosti 5.308,91 EUR. Polica osiguranja pokriva rizike provale i krađe, požara i poplave. Banka ne snosi rizik za umanjene vrijednosti pohranjene stvari ili njenog uništenja zbog stajanja u sefu, niti odgovara za štetu nastalu zbog uzroka koje na koje Banka nije mogla utjecati ili su posljedica više sile.

6. Prestanak korištenja sefa
Korištenje sefa prestaje:
  • istekom Ugovora,
  • otkazom zbog nepridržavanja Ugovora,
  • otkazom od strane korisnika,
  • smrću korisnika ili prestankom postojanja poslovnog subjekta.