Nenamjenski krediti

Iz naše ponude kredita možete izabrati  nenamjenske kredite.
 
Korisnik kredita
Korisnik kredita može biti punoljetna fizička osoba, državljanin RH sa stalnim primanjima i prebivalištem u RH. U trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta Korisnik kredita ne smije biti stariji od 75 godina. Ograničenje starosne dobi odnosi se i na sudužnike i na jamce.
 
Namjena kredita
Krediti se odobravaju bez određene namjene.
 
Iznos kredita
do 20.000,00 EUR
 
Rok otplate kredita
Rok otplate kredita je 36 do 120 mjeseci.
 
Kamatna stopa
Krediti u EUR: 6,19% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 3M EURIBOR i fiksnog dijela - marže Banke)

Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom 3M EURIBOR po kreditima u otplati, obavlja se temeljem redovitog šestomjesečnog usklađivanja i to 01.01. i 01.07. uzimajući vrijednost tromjesečnog EURIBOR-a, zaokruženo na dvije decimale objavljenu na 1. dan u mjesecu koji prethodi kalendarskom polugodištu (01.12. i 01.06.), a u slučaju da na taj dan EURIBOR nije objavljen uzima se posljednja objavljena vrijednost.

Naknada
Kredit se obrađuje bez naknade za obradu zahtjeva.

Kreditna sposobnost
Prilikom odobravanja nenamjenskih kredita potrebno je utvrditi kreditnu sposobnost svih sudionika u kreditu.

Instrumenti osiguranje povrata kredita
Instrumenti osiguranja kredita su:
 
  • Javnobilježnički potvrđena Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca
  • Javnobilježnički potvrđena Zadužnica Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca
  • Jedan kreditno sposoban Jamac
ili
  • Namjenski oročen i založen depozit u EUR u visini najmanje 20% od iznosa kredita
ili
  • Polica životnog osiguranja s otkupnom vrijednošću najmanje 25% od iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke. Ugovaratelj osiguranja života obvezuje se vinkulirati Policu osiguranja života u korist Banke za cijelo vrijeme trajanja kredita, te istu predati u posjed Banci.


Korištenje kredita
Nenamjenski kredit se koristi jednokratno, prijenosom na račun koji Korisnik kredita ima otvoren u Banci.
 
Otplata kredita
U mjesečnim anuitetima/ratama
 
Prijevremena otplata kredita
Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) moguća je na zahtjev Korisnika kredita bez naplate naknade. Prijevremena konačna otplata kredita može se izvršiti vlastitim sredstvima ili sredstvima iz namjenski oročenog depozita. Namjenski depozit se razročava bez korekcije kamatne stope. Prijevremena djelomična otplata kredita uvećanom uplatom moguća je, na zahtjev klijenta, u bilo kojem trenutku pod uvjetom da nema dospjelih nenaplaćenih obveza.

Reprezentativni primjer u EUR
Iznos kredita 20 000 EUR Redovna kamatna na kredit 6,19%
promjenjiva
Rok otplate kredita 60 mjeseci 3M EURIBOR 3,94%
Naknada za obradu kredita bez naknade Fiksni dio kamatne stope 2,25%
Ukupan iznos plaćanja 23.407,28 EUR Mjesečni anuitet 388,43 EUR
Kamata za cijelo razdoblje otplate 3.407,28 EUR Efektivna kamatna stopa 6,45%

*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate zadnjeg dana u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 60 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 6,45%, a izračunata je na maksimalni rok otplate. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja računa, , dok troškovi javnog bilježnika nisu uključeni

 
Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračun namijenjeni su za dobivanje osnovnih i brzih informacija te se kao takvi ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Banku.

Za sve dodatne informacije o kreditu molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Na zahtjev klijenta Banka će izraditi nacrt ugovora o kreditu bez naknade.