Lombardni krediti

Iskoristite pogodnost brzog kreditiranja bez jamaca na temelju oročenog depozita.
 
Korisnik kredita
Punoljetna fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske bez obzira na starosnu dob. Korisnik kredita ne mora biti vlasnik depozita koji se daje u zalog.
 
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita koji se odobrava je 10.000 HRK ili protuvrijednost u valutu, a najviše do:
·         95% iznosa kunskog depozita,
·         90% iznosa deviznog depozita u valuti EUR, USD ili CHF, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Banke na dan ugovaranja,
 
Rok povrata
Maksimalan rok otplate kredita temeljem zaloga depozita je 60 mjeseci, uz uvjet da je depozit oročen na rok koji je mjesec dana duži od datuma dospijeća zadnjeg anuiteta ili dospijeća kredita u cijelosti.
 
Kamatna stopa
Kamatna stopa na kredite obračunava se proporcionalnom metodom uz dekurzivni obračun.
Kamatna stopa na depozite obračunava se konformnom metodom uz dekurzivni obračun.
 
Visina kamatne stope kod kredita odobrenih uz zalog oročenog depozita:
 
  • Kamatna stopa na kredit jednaka je fiksnoj kamatnoj stopi koju Banka obračunava na nenamjenski oročene depozite , uvećana za 2,90 postotnih bodova kod kunskih oročenja, odnosno uz nenamjenski depozit u valutu (EUR, CHF, USD) jednaka je fiksnoj kamatnoj stopi na depozit uvećana za 3,30 postotnih bodova
 
 
Efektivna kamatna stopa
Izračun EKS temelji se na nominalnoj kamatnoj stopi uključujući sve troškove kredita koji se plaćaju Banci.
 
Reprezentativni primjer lombardnog kredita uz zalog depozita u HRK

Iznos kredita 100 000 Kn Redovna kamatna stopa na kredit 8,40% fiksna
Iznos depozita 105 270 Kn Redovna kamatna stopa na depozit 5,50% fiksna
Rok otplate kredita 12 mjeseci Rok oročenja depozita 12 mj. + 15 dana
Naknada za obradu kredita 500 Kn Mjesečni anuitet 8 717,35 Kn
Ukupan iznos plaćanja 105 108,18 Kn Iznos depozita s istekom roka oročenja 111.304,48 Kn
Efektivna kamatna stopa 10,17%    

*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate zadnjeg dana u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 12 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 10,17%. U izračun EKS-a nisu uključeni troškovi javnog bilježnika, te trošak otvaranja I vođenja računa.

Interkalarna kamatna stopa
Interkalarna kamatna stopa jednaka je redovnoj kamatnoj stopi, a obračunava se na iskorišteni iznos kredita od datuma korištenja do datuma stavljanja kredita u otplatu i naplaćuje se prilikom korištenja kredita.
 
Zatezna kamatna stopa
Zatezna kamatna stopa utvrđuje se sukladno zakonu o obveznim odnosima, a obračunava se na dospjelu glavnicu, naknadu i troškove.
 
Naknada
0,50% od iznosa kredita, minimalno 200 kn, jednokratno, prilikom realizacije kredita
 
Osiguranje otplate kredita
  • Kunski ili devizni depozit koje korisnik kredita ili druga osoba ima oročen i Banci

Korištenje kredita
Kredit se isplaćuje jednokratno na račun korisnika kredita u kunama ili kunskoj protuvrijednosti vezanoj uz valutnu klauzulu oročenog depozita po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita, umanjen za jednokratnu naknadu i interkalarnu kamatu.
Nakon odobrenja kredita, Banka će klijentu na njegov zahtjev izdati nacrt Ugovora o kreditu, bez naplate naknade.
 
Otplata kredita
Kredit se može otplaćivati u anuitetima ili s jednokratnom otplatom glavnice po dospijeću kredita, uz obvezno mjesečno plaćanje kamata. Kod kredita odobrenih uz valutnu klauzulu mjesečne obveze se otplaćuju u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan plaćanja.
 
Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) može se obaviti na zahtjev korisnika kredita. Za prijevremenu otplatu korisnik kredita plaća naknadu sukladno Odluci o tarifi naknada u poslovanju s građanima. U tom slučaju moguće je raskinuti oročenje depozita bez korekcije kamate.

 
 


 
Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: korisnik)  
Prikupite potrebnu dokumentaciju