Premium štednja

 
Jedinstveni proizvod na tržištu - oročena štednja Premium štednja uz mogućnost korištenja beskamatnog prekoračenja.

Premium štednja je nenamjenska otvorena štednja uz mogućnost višekratnih uplata s rokom oročenja 18 mjeseci uz fiksnu kamatnu stopu za sve iznose. Može se ugovoriti s ili bez prolongata. Minimalni iznos ugovaranja iznosi 150 EUR, a minimalni iznosi naknadnih uplata iznose 26,54 EUR.

PREMIUM ŠTEDNJA (visina kamatne stopa)

PREMIUM ŠTEDNJA 18 mjeseci (fiksna)
Štednja u eur (svi iznosi) 0,15%
 
 
U slučaju potrebe za prijevremenim razročenjem potrebno je razročenje najaviti minimalno 30 dana unaprijed. U tom slučaju na depozit će se obračunati avista kamatna stopa i naplatiti naknada za prijevremeno razročenje depozita sukladno važećoj odluci o Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama.

Svi klijenti koji ugovore Premium štednju ostvaruju podnošenjem Zahtjeva za aktivaciju Premium prekoračenja, pod uvjetom da im računi nisu blokirani, pravo na beskamatno korištenje prekoračenja po tekućem računu u iznosu do 10% od iznosa ugovorene Premium štednje. Moguće je ugovoriti i više iznose korištenja Premium prekoračenja i to do 90% od iznosa ukupne Premium štednje. Za sve ugovorene iznose Premium prekoračenja u iznosu većem od 10% od iznosa oročenog depozita Banka će na iskorišteni dio obračunati  i naplatiti fiksnu kamatu u iznosu 2,49%. Kamata će se naplatiti zadnjeg dana u mjesecu.

 
 
PREKORAČENJE
(temeljem Premium štednje)
Kamatna stopa na prekoračenje
do iznosa 10% štednje u eur (svi iznosi) 0%
preko 10% štednje u eur (svi iznosi) 2,49%
 
 
Nakon podnošenja Zahtjeva za aktivaciju Premium prekoračenja, u trenutku odobravanja Premium prekoračenja depozit koji je ugovoren kao Premium štednja se mora blokirati i založiti potpisom Ugovora o zalogu depozita u korist Banke u svrhu smanjenja kamate na prekoračenje i osiguranja korištenja Premium prekoračenja. Premium prekoračenje ugovora se najdulje na rok ugovaranja Premium štednje. Rok korištenja Premium prekoračenja ne može biti dulji od roka dospijeća Premium štednje.

Kako se Premium štednja ugovara kao otvorena štednja i moguće je tijekom vremena povećavati iznos štednje, Banka će zadnji dan u kvartalu provoditi ažuriranje visine korištenja Premium prekoračenja, na način da će za klijente koji su povećali iznos Premium štednje, sukladno ugovorenom postotku prekoračenja, u roku 7  dana povećati i iznos Premium prekoračenja u skladu sa novim stanjem Premium štednje na zadnji dan u prethodnom kvartalu.

Štednja građana osigurana je pri Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita (DAB).

Efektivna kamatna stopa (EKS) na štednju jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi. U izračun efektivnih kamatnih stopa nisu uključene eventualne naknade za vođenje računa. Banka će klijentu, na njegov zahtjev, osigurati nacrt ugovora za pojedinu bankovnu uslugu bez naknade.

Kod depozita uz fiksnu kamatnu stopu uz prolongat, ista je fiksna za ugovoreni period oročenja, a depozit će se obnoviti uz fiksnu kamatnu stopu i uvjete koji vrijede na dan obnavljanja sukladno Odluci o premium štednji.

Kamata se obračunava primjenom konformne metode obračuna.