Kunska štednja

Nenamjenski oročeni depoziti u KUNAMA:

FIKSNE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)

Oročenje u kn
1 mj. fiksno
3 mj. fiksno
6 mj. fiksno
12 mj. fiksno
18 mj. fiksno
24 mj. fiksno
svi iznosi HRK
0,05%
0,10%
0,20%
0,30%
0,35%
0,40%

PROMJENJIVE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Oročenje u kn
18 mj. promjenjiva
24 mj. promjenjiva
36 mj. promjenjiva
svi iznosi HRK
0,40%
0,50%
0,60%


 
Minimalni iznos
Minimalni iznos koji Banka prima na oročavanje za sve rokove oročenja iznosi 1.000,00 HRK.
 
Prijevremeni raskid
U slučaju prijevremenog raskida Ugovora o depozitu, na isti će biti obračunata kamatna stopa na nižu postignutu ročnost, u visini kamatne stope koja je za tu ročnost važeća u trenutku raskida, u skladu s Odlukom o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.

Kada je niža postignuta ročnost manja od najmanje ročnosti propisane Odlukom o kamatnim stopama u poslovanju s građanima, na depozit će biti obračunata kamatna stopa koja se primjenjuje za štedne uloge po viđenju, od dana uplate do dana prijevremenog raskida.

Naknada za prijevremeni raskid Ugovora, obračunava se i naplaćuje sukladno Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama.
 
Način obračuna kamate
Kamata se obračunava primjenom konformne metode obračuna.
 
Uvjeti pod kojima se mogu mijenjati kamatne stope
Promjenjivost kamatnih stopa propisana je u Načelima utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa i naknada u kreditno-depozitnom poslovanju s fizičkim osobama.
 
Obnavljanje ugovora
Kod depozita uz fiksnu kamatnu stopu uz prolongat, ista je fiksna za ugovoreni period oročenja, a depozit će se obnoviti uz fiksnu kamatnu stopu i uvjete koji vrijede na dan obnavljanja, a sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.

Kod depozita uz promjenjivu kamatnu stopu uz prolongat, ista je promjenjiva za ugovoreni period oročenja, a depozit će se obnoviti uz promjenjivu kamatnu stopu i uvjete koji vrijede na dan obnavljanja, a sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.
 
Efektivna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.
U izračun efektivnih kamatnih stopa nisu uključene eventualne naknade za vođenje računa.
Banka će klijentu, na njegov zahtjev, osigurati nacrt ugovora za pojedinu bankovnu uslugu bez naknade.
 
Osiguranje depozita
Štednja građana osigurana je pri Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita sukladno Zakonu o osiguranju depozita (NN 177/04) te Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o osiguranju depozita (NN 119/08).
 
OBAVIJEST KLIJENTIMA:
Svi ranije oročeni depoziti u EUR-ima i kunama koji nisu bili raspoređeni u prikazanim razredima, na iste se od 01.01.2010. godine primjenjuju razredi i važeće kamatne stope ovisno o vrsti kamate (fiksna ili promjenjiva) i visini oročenih sredstava.
 
 
Za detaljnije informacije molimo klijente da se jave u najbližu Poslovnicu Banke.