Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Nenamjenski krediti do 25.000 EUR-a

 

 
U želji da udovoljimo vašim potrebama nudimo Vam brzu i jednostavnu realizaciju nenamjenskog kredita do 25.000 EUR.
 
Korisnik kredita
Punoljetna fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske sa stalnim primanjima i prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
 
Iznos kredita
Od 1.000 - 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po važećem srednjem tečaju HNB na dan isplate kredita.
 
Rok povrata
Od 24 do 60 mjeseci.
 
Kamatna stopa
9,50% godišnja, promjenjiva, za klijente koji imaju otvoren račun u Banci i na isti primaju redovita mjesečna primanja (minimalno jedno mjesečno primanje) ili imaju oročena sredstva u visini minimalno 100.000 kuna ili u kunskoj protuvrijednosti valute u trenutku odobrenja kredita.

9,95% godišnja, promjenjiva, za ostale klijente.

Kamata se obračunava proporcionalnom metodom uz dekurzivni obračun.
Visinu kamatnih stopa i naknada Banka određuje i mijenja tijekom korištenja/otplate kredita, a što ovisi o tržišnim uvjetima na domaćem i stranom tržištu, poslovnoj politici Banke, važećim zakonskim propisima, urednosti u poslovanju korisnika kredita i drugim razlozima koji mogu utjecati na visinu kamatnih stopa i naknada.

 
Efektivna kamatna stopa
od 11,45% za klijente Banke.
od 12,59% za ostale klijente.
Izračun EKS temelji se na nominalnoj kamatnoj stopi i uključuje sve troškove koje korisnik kredita plaća Banci.
Izračun je napravljen za rok otplate 60 mjeseci i iznos od 10.000 EUR, a visina EKS ovisi o modelu osiguranja.


Interkalarna kamata
Interkalarna kamata je jednaka redovnoj kamatnoj stopi i obračunava se na iznos kredita za razdoblje od dana korištenja kredita do početka otplate kredita. Interkalarna kamata se obračunava i naplaćuje prilikom isplate kredita.

Zatezna kamata

Na sve dospjele, a nenaplaćene iznose koje korisnik kredita duguje temeljem Ugovora o kreditu, Banka obračunava i naplaćuje zakonsku zateznu kamatu, od dana dospijeća do dana plaćanja. Zatezna kamata je promjenjiva, a određuje se polugodišnje, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih bodova.
 
Naknada
1,50% od iznosa kredita za klijente Banke.
2,50% od iznosa kredita za ostale klijente.
Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno, prilikom isplate kredita.
 
Kreditna sposobnost
Ukoliko korisnik kredita nije kreditno sposoban, u kreditnu sposobnost korisnika kredita dozvoljeno je uključiti primanja jednog sudužnika.
 
Osiguranje povrata kredita
Uz operativne instrumente osiguranja:
· javnobilježnički potvrđena Suglasnost o zapljeni primanja svih sudionika u kreditu
· javnobilježnički potvrđena Suglasnost o zapljeni računa (Zadužnica) za svakog sudionika u kreditu.
 
Za iznose do 10.000 EUR-a:
· kreditno sposoban jamac ili
· namjenski oročen depozit u visini najmanje 20% od iznosa kredita ili
· polica životnog osiguranja otkupne vrijednosti u visini najmanje 25% od iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke.
 
Za iznose od 10.000,01 EUR-a do 15.000,00 EUR-a kombinacija dva od tri ponuđena instrumenta osiguranja:
· kreditno sposoban Jamac i namjenski oročen depozit u EUR-ima u visini najmanje 20% od iznosa kredita ili
· kreditno sposoban Jamac i polica životnog osiguranja otkupne vrijednosti u visini najmanje 25% od iznosa kredita.
 
Za iznose od 15.000,01 EUR-a do 25.000,00 EUR-a:
· zalog ili prijenos vlasništva na nekretnini čija je procijenjena vrijednost minimalno 3 puta veća od iznosa kredita
· vinkulacija police osiguranja imovine koja je dana u zalog ili fiducij.


Korištenje kredita
Jednokratno, prijenosom na račun korisnika kredita otvorenog u Baci po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan prijenosa sredstava.

Otplata kredita
Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima iskazanim u EUR, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a. Prvi anuitet dospijeva na naplatu zadnjeg dana u kalendarskom mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je kredit iskorišten.

Reprezentativni primjer nenamjenskog kredita

Iznos kredita
10 000 EUR
Redovna kamatna na kredit
9,50% promjenjiva
Iznos depozita
2 000 EUR
Redovna kamatna stopa na depozit
1,50% fiksna
Rok otplate kredita
60 mjeseci
Rok oročenja depozita
60 mj.
Naknada za obradu kredita
150 EUR
Mjesečni anuitet
210,02 EUR
Ukupan iznos plaćanja
12 601,12 EUR
Iznos depozita s istekom roka oročenja
2.154,57 EUR
Efektivna kamatna stopa
11,45%
 
 

*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate zadnjeg dana u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 60 mjeseci. Instrument osiguranja je 20% depozita (može se isplatiti iz kredita), uz uvjet da je korisnik kredita klijent Banke. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 11,45%. U izračun EKS-a nisu uključeni troškovi javnog bilježnika, te trošak otvaranja i vođenja računa.


Tabela mjesečnih anuiteta prema iznosu kredita (u EUR) i roku otplate (broj mjeseci):
 
Sa statusom klijenta (kamata 9,50% i naknada 1,50%):
 
Iznos kredita u EUR
24 mjeseca
36 mjeseci
48 mjeseci
60 mjeseci
1.500
45,91
48,05
37,68
31,50
3.000
137,74
96,10
75,37
63,01
5.000
229,57
160,16
125,62
105,01
7.000
321,40
224,23
175,86
147,01
10.000
459,14
320,33
251,23
210,02
12.000
550,97
384,40
301,48
252,02
15.000
688,72
480,49
376,85
315,03
20.000 918,29 640,66 502,46 420,04
25.000 1.147,86 800,82 628,08 525,05
 

Tabela mjesečnih anuiteta prema iznosu kredita (u EUR) i roku otplate (broj mjeseci):
 
Bez statusa klijenta (kamata 9,95% i naknada 2,50%):
 
Iznos kredita u EUR
24 mjeseca
36 mjeseci
48 mjeseci
60 mjeseci
1.500
69,18
48,37
38,01
31,83
3.000
138,37
96,73
76,02
63,67
5.000
230,61
161,22
126,69
106,11
7.000
322,85
225,71
177,37
148,56
10.000
461,22
322,44
253,39
212,22
12.000
553,46
386,08
304,06
254,67
15.000
691,83
483,66
380,08
318,34
20.000 922,44 644,87 506,77 424,45
25.000 1.153,05 806,09 633,46 530,56
 
 


 
 
Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: korisnik)

Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: sudužnik / jamac platac) 
Ispunite izjavu za HROK  
Prikupite potrebnu dokumentaciju  
Kontakt osobe