Promjene nakon uvođenja eura

Pravila preračunavanja
Na dan uvođenja eura banka će sve kunske iznose preračunati u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1EUR=7,53450HRK) sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Preračunavanje se izvršava sa primjenom punog brojčanog iznosa tečaja konverzije uz primjenu slijedećeg matematičkog pravila za zaokruživanje:
  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan

Računi
Sva kunska sredstva na transakcijskim računima biti će automatski preračunata u eure na dan 1.1.2023. po fiksnom tečaju konverzije (1EUR=7,53450HRK) te ćete moći nastaviti poslovanje.
Vaš jedinstveni broj računa (IBAN) neće se mijenjati.
Na dan konverzije Banka će konvertirati i postojeće prekoračenje po računu koje ćete moći i dalje koristiti.
Ukoliko imate više otvorenih računa u kunama i eurima a ne želite ih od  1.1.2023. više koristiti, možete bez naknade iste zatvoriti i prenijeti sredstva na račun po svom izboru u Banci. Sukladno Zakonu ovo pravo možete ostvariti u roku od 60 dana od dana uvođenja eura.

Krediti
Svi krediti u kunama bit će automatski konvertirani u eure po fiksnom tečaju konverzije.
Banka će korisnicima kredita-potrošačima dostaviti individualnu obavijest s informacijama o elementima preračunavanja, parametrima, marži i visini kamatne stope i to najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura a klijentima koji nisu potrošači najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura.

Depoziti
Sva kunska sredstva na depozitnim računima (oročeni depoziti)  i računima po viđenju (a`vista račun) automatski će se 1.1.2023. konvertirati u depozite u eurima po fiksnom tečaju konverzije. Dva tjedna prije konverzije Banka će klijentima poslati individualnu obavijest o preračunavanju depozita u kunama.

Plaćanje uplatnica/računa
Sve uplatnice na kojima je iznos plaćanja naveden u kunama a koji se izvršavaju  nakon dana uvođenja u eura izvršit će se u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Banka će uplatnice sa navedenim iznosom u kunama zaprimati još narednih šest mjeseci nakon datuma uvođenja eura.