Pitanja i odgovori

Ako u trgovinama pišu cijene u kunama i eurima, znači li to da već sada možemo platiti račun u eurima?
Ne. Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima služi lakšoj prilagodbi razmišljanja o vrijednosti eura u odnosu na kunu kako bi se građanima olakšao prelazak na novu valutu plaćanja. Dvojno iskazivanje cijena počinje najkasnije 05. rujna 2022. godine i trajat će do kraja slijedeće 2023. godine, dok plaćanje u eurima počinje tek 01. siječnja 2023. godine i u Hrvatskoj je strogo zabranjeno prije tog datuma.

Što će se dogoditi sa transakcijskim računima u kunama nakon 01.01.2023. godine?
Obzirom da se sredstva u kunama prema Zakonu o euru od 01. siječnja 2023. preračunavaju u euro, a transakcijski računi klijenata u Partner banci d.d. su multivalutni, od navedenog datuma sva novčana sredstva u kunama automatski će biti preračunata u eure po fiksnom tečaju konverzije i uz pridržavanje pravila o preračunavanju i zaokruživanju te će na računu biti iskazana u valuti euro. Ukoliko ste na multivalutnom računu već imali saldo i u eurima prije konverzije kunskih sredstava, istom će se pridodati iznos preračunatog salda sa kuna. Pri postupku preračunavanja prava i obveze klijenta ostaju nepromijenjene te neće prouzročiti dodatne troškove.
Za navedenu konverziju nije potreban poseban zahtjev, a IBAN računa neće se mijenjati, već ostaje isti.
Za sve klijente koji imaju otvoren zaseban kunski račun avista i devizni račun avista te kunske i devizne knjižice omogućuje se zatvaranje jednog ili više računa bez naknade i prijenos sredstava evidentiranih na tom računu na račun po njegovom izboru u Banci. Ovo pravo može se ostvariti u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, a ako se to pravo ne iskoristi, klijent nastavlja plaćati naknade za sve račune kao i prije dana uvođenja eura.
 
Što su početni paketi eurokovanica i koje vrste postoje?
Početni paketi eurokovanica su paketići koji sadrže određen broj različitih apoena eurokovanica koje se mogu koristiti ne ranije od 01.01.2023.g.
Razlikuju se početni paketi za potrošače i početni paketi za poslovne subjekte.
Početni paket za potrošače sadrži 33 eurokovanice svih apoena, u vrijednosti od 13 eura i 27 centi, a potrošač plaća fiksni iznos od 100,00 HRK za jedan paket. Postavljen je limit od 5 paketića koje je moguće kupiti u pojedinoj transakciji. Banka opskrbljuje početnim paketom eurokovanica sve potrošače, bez obzira jesu li klijenti banke ili ne.
Početni paket za poslovne subjekte sadrži 525 eurokovanica svih apoena, u vrijednosti od 145 eura i 50 centi. Poslovni subjekti pri kupnji moraju podnijeti nalog za isplatu u kunama u protuvrijednosti početnog paketa eurokovanica i za ove paketiće nije određen limit na količinu po jednoj transakciji. Banka je dužna utvrditi identitet posrednog primatelja i prikuplja podatke o ukupnom broju početnih paketa eurokovanica za posredne primatelje po pojedinoj lokaciji (adresi) posrednog primatelja na kojoj će početni paketi eurokovanica biti pohranjeni do dana uvođenja eura.

Što sa uplatnicama koje smo dobili prije 01.01.2023.g. koje imaju dospijeće nakon 01.01.2023. g., a iznos je iskazan u kunama?
Računi za potrošnju u prosincu će biti izdani u siječnju 2023. i bit će u eurima.
Za sve uplatnice koje su građani dobili unaprijed i na kojima je iznos plaćanja u kunama, a plaćate ih nakon uvođenja eura, banka je dužna izvršiti plaćanje u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje preračunato po fiksnom tečaju konverzije. Banka će postupati na ovaj način do 1.7.2023. godine.

Što znači posredna predopskrba i kome je namijenjena?
Posredna predopskrba namijenjena je poslovnim subjektima - klijentima banke, a podrazumijeva predopskrbu gotovim novcem eura kako bi poslovni subjekti sa danom uvođenja eura mogli nesmetano obavljati poslovanje. Banka i poslovni subjekt sklapaju Ugovor o posrednoj predopskrbi.
Banka, za iznos iz posredne predopskrbe odnosno pojednostavljene posredne predopskrbe onemogućuje raspolaganje sredstvima na računu poslovnog subjekta i to u posrednoj predopskrbi u obliku kolaterala, a u pojednostavljenoj predopskrbi rezervacijom sredstava.

Što znači pojednostavljena posredna predopskrba i kome je namijenjena?
Pojednostavljena posredna predopskrba namijenjena je mikro poslovnim subjektima – klijentima banke, a podrazumijeva predopskrbu gotovim novcem eura. Banka informaciju o statusu mikro poslovnih subjekata prima od FINA-e. Mikro PS može se predopskrbiti gotovim novcem eura u iznosu ne većem od 10.000,00 eura, pri čemu potpisuje Izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi.
Banka, za iznos iz posredne predopskrbe odnosno pojednostavljene posredne predopskrbe onemogućuje raspolaganje sredstvima na računu poslovnog subjekta i to u posrednoj predopskrbi u obliku kolaterala, a u pojednostavljenoj predopskrbi rezervacijom sredstava.

Postoji li predopskrba gotovim novcem eura i za potrošače?
Potrošači se mogu predopskrbiti gotovim novcem eura prije dana uvođenja eura samo kupnjom početnih paketa za potrošače koje ne smiju koristiti za plaćanje prije 01. siječnja 2023. g.

Što znači dvojni optjecaj i koliko traje?
U periodu od dva tjedna nakon uvođenja eura, dakle od 01. siječnja - 14. siječnja 2023. godine (u ponoć) traje razdoblje dvojnog optjecaja. To znači da ćete, ako plaćate u gotovini, svugdje moći platiti u kunama, a eventualni ostatak ćete dobiti u eurima. U ovome slučaju moći ćete dati najviše 50 kovanica kuna.
No, ako primatelj novca (npr. trgovina ili kafić) objektivno ne može ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, ne mora.
IZNIMKE - koriste ili samo kune ili samo eure tijekom tih 14 dana:
  • automati za igre na sreću
  • automati za zabavne igre
  • samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga
  • isplaćuju samo eure - bankomati i slični uređaji koji isplaćuju novac
  • mjenjačnice ne mogu primati kune za zamjenu u druge valute koje nisu euro

Koji su apoeni eurokovanica u optjecaju?
1, 2, 5, 10, 20 i 50 eurocenta te 1 i 2 eura.

Koji su apoeni euronovčanica u optjecaju?
5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura (apoen 500 eura postoji samo kod prve serije eura).

Jesu li u Republici Hrvatskoj u optjecaju samo eurokovanice s hrvatskom nacionalnom stranom?
Ne. Republika Hrvatska izdaje eurokovanice s hrvatskom nacionalnom stranom, ali u optjecaju se u Republici Hrvatskoj mogu naći i koristiti i eurokovanice s nacionalnim stranama svih država europodručja.

Koliko dugo će biti moguće gotov novac kune zamjenjivati za gotov novac eura?
Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura bit će moguća u bankama, Financijskoj agenciji i HP - Hrvatskoj pošti d.d. tijekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, a nakon proteka tih 12 mjeseci bit će moguće bez naknade zamijeniti gotov novac kune za gotov novac eura isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci. Zamjena novčanica kune nema vremensko ograničenje, a kovanice kune moći će se zamjenjivati tri godine od dana uvođenja eura.

U kojem periodu vrijedi pravilo dvojnog iskazivanja cijena za sve prodajne
djelatnosti u privatnom sektoru (trgovine, uslužne djelatnosti,…)?

Zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte započinje 5. rujna
2022. g. i traje do 31. prosinca 2023. g.

Koji je rok za pretvorbu gotovine iz kuna u eure?
Kovanice kuna i lipa moći će se zamijeniti unutar 3 godine od uvođenja eura, dok će se novčanice moći zamijeniti u neograničenom periodu od uvođenja eura.

Kako će se pretvoriti kunski krediti?
Svi kunski krediti automatski će se pretvoriti u kredite u eurima po fiksnom tečaju bez naknada za korisnike kredita. Isto vrijedi i za depozite.