Priprema turističke sezone

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva, obrtnici i ustanove registrirani u RH.

Namjena kredita
Krediti su namijenjeni za ulaganja u:
  • Nabavu hrane, pića i sitnog inventara
  • Troškove tekućeg ulaganja, a ne uključuju troškove plaća, režijske troškove, poreze i doprinose i sl.

Iznos kredita
Najniži iznos je 80.000,00 kn, a najviši 10.000.000,00 kn.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Rok korištenja kredita je od 15. prosinca do 30. lipnja sljedeće godine.

Rok vraćanja
U dvije jednake rate koje dospijevaju 15. listopada i 15. studenog tekuće godine.

Kamatna stopa
4% godišnje

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,8% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.