Obavijest o načinu podnošenja prigovora/reklamacija

Uvod

Smatrate li da Vam je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko pravo, predlažemo da spornu situaciju najprije pokušate riješiti u izravnom, usmenom obraćanju radnicima Banke. U većini slučajeva na taj način sporna situacija može biti riješena brzo i jednostavno na obostrano zadovoljstvo.

Ako nakon razgovora sporna situacija nije riješena, molimo podnesite pisani prigovor na jedan od sljedećih načina:
  • na poslovnu adresu Banke Vončinina 2, 10000 Zagreb,
  • osobno uručen radniku Banke,
  • putem elektroničke pošte na adresu: prigovori@paba.hr
Na dopisu je potrebno  naznačiti da se radi o Prigovoru.

Sadržaj prigovora

Prigovor treba sadržavati:
  • osobne podatke Podnositelja Prigovora: ime, prezime, ili naziv tvrtke i OIB,
  • detaljan opis događaja/situacije (sve činjenice i okolnosti uz navođenje pripadajućih datuma -  dokumentaciju koja se odnosi na Prigovor) i dokaz o osnovanosti Prigovora,
  • poštansku ili email adresu za komunikaciju/dostavu odgovora,
  • kontakt broj telefona ili mobitela.
U slučaju zaprimanja Prigovora s nepotpunim podacima Banka ima pravo zahtijevati dopunu Prigovora. Banka neće razmatrati anonimne Prigovore.

Rješavanje prigovora

Postupak rješavanja Prigovora:
•             Za svaki zaprimljeni pisani Prigovor, Banka će Podnositelju bez odgađanja potvrditi primitak Prigovora na isti način na koji je Prigovor poslan u Banku. Za pisane prigovore podnesene u poslovnim prostorijama Banke, Banka će izdati potvrdu o zaprimljenom Prigovoru stavljanjem pečata Banke, datuma primitka i potpisa na kopiju istog.
•             Banka će pisanim putem odgovoriti Podnositelju Prigovora na adresu navedenu u Prigovoru najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.
•             kod kompleksnijih Prigovora čije rješavanje može trajati duže od predviđenih rokova, Banka će pravovremeno obavijestiti Podnositelja Prigovora o razlozima odgode i okvirnom vremenu u kojem Banka može dati odgovor.
•             Podnositelj Prigovora neće trpjeti nikakve štetne posljedice ni po kojoj osnovi, a poglavito u pogledu ostvarenja i zaštite svojih prava u poslovanju s Bankom.

Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke dostavljene u sklopu Prigovora Banka će koristiti isključivo za potrebe rješavanja Prigovora.
Podaci o Prigovorima čuvaju se 11 godina od rješavanja Prigovora.

Objava

Ova Obavijest objavljena je 27.05.2022. godine.