Kratkoročni revolving kredit

Za financiranje Vaših obrtnih sredstava Partner banka Vam može ponuditi kratkoročni revolving kredit kojeg možete sukcesivno koristiti te sukcesivno vraćati u skladu s Vašim potrebama i mogućnostima u razdoblju korištenja kredita.

Iznos kredita
Ovisi o potrebi i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u eurima

Način korištenja
Sukcesivno, isplatom u korist računa Korisnika kredita u Banci ili prema nalogu Korisnika kredita.

Način vraćanja
Sukcesivno, uplatom u korist partije kredita u Banci. Vraćeni iznos kredita može se ponovno koristiti u razdoblju korištenja.

Rok vraćanja
Najduže u roku od 12 mjeseci od dana odobrenja

Kamatna stopa
Ovisi o kreditnoj sposobnosti i bonitetu komitenta, te obujmu njegovog ukupnog poslovanja s Bankom. Kamata se obračunava i plaća mjesečno.

Instrumenti osiguranja
Ovise o iznosu kredita i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita, a mogu biti:
  • vlastite mjenice i zadužnice Korisnika kredita
  • jamstva drugih pravnih i fizičkih osoba
  • cesije potraživanja od kvalitetnih društava
  • prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini/pokretnini/dionicama/udjelima
  • namjenski oročeni depoziti ...


 

Ispunite Zahtjev za kredit  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za kredit moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima  

Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289