Obavijest o novim općim uvjetima
Obavještavamo vas o primjeni novih općih uvjeta koji se nadopunjuju informacijama o zaštiti osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te reguliraju zaštitu i obradu osobnih podataka, a sve u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka:

Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289