Turistički krediti


Iz naše ponude kredita sada možete izabrati i turističke kredite koji su namijenjeni za investicije u uređenje, opremanje i kupnju turističkih objekata, a sve u cilju proširenja i unaprjeđenja Vaše turističke ponude.
 
Korisnik kredita

Krediti se odobravaju fizičkim osobama državljanima RH koji prema procjeni Banke udovoljavaju uvjetima kreditne sposobnosti za uredan povrat kredita, a koji se bave ili će se baviti iznajmljivanjem turističkih kapaciteta kao građani iznajmljivači apartmana, stanova, soba i postelja turistima, odnosno drugim djelatnostima vezanim uz turizam.
U trenutku dospijeća kredita Korisnik kredita ne smije biti stariji od 75 godina. Ograničenje starosne dobi odnosi se i na sudužnike i na jamce platce (ukoliko ih ima u kreditu).
 
Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za investicije u izgradnju, uređenje, adaptaciju, dogradnju, opremanje i uređenje turističkih objekata, nabavu sitnog inventara, promjenu kategorizacije objekata, proširenje kapaciteta kroz kupnju apartmana, a sve u cilju proširenja i unaprjeđenja turističke ponude.
 
Iznos kredita

do 200.000 Eur (krediti s valutnom klauzulom u Eur prema srednjem tečaju HNB-a)
do 400.000 kn
 
Rok povrata

Krediti ugovoreni uz valutnu klauzulu u Eur odobravaju se na maksimalni rok od 10 godina, a kunski krediti odobravaju se na maksimalni rok od 5 godina.
 
Kamatna stopa

Krediti s valutnom klauzulom u Eur:
5,99% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za Eur važećem na dan ugovaranja i fiksnog dijela – marža Banke) uz zalog depozita* 10% od iznosa kredita
6,49% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za Eur važećem na dan ugovaranja i fiksnog dijela – marža Banke) bez depozita
Krediti u kunama:
6,39% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za Kn važeća na dan ugovaranja i fiksnog dijela – marža Banke) uz zalog depozita* 10% od iznosa kredita
6,89% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za Kn važeća na dan ugovaranja i fiksnog dijela – marža Banke) bez depozita
 
Kamata se obračunava proporcionalnom metodom uz dekurzivni obračun. Kamata se obračunava i dospijeva na plaćanje mjesečno kod ugovorene otplate u anuitetima, odnosno polugodišnje kod ugovorene otplate u ratama i to svakog 01.06. i 1.12. u godini, te po dospijeću i kod prijevremene otplate do dana izvršenja prijevremene otplate kredita. Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom Nacionalne referentne stope (NRS) po kreditima u otplati, obavlja se temeljem redovitog šestomjesečnog usklađivanja. Promijenjene kamatne stope primjenjuju se počevši od 1. siječnja i 1. srpnja svake godine.
 
*Depozit se može isplatiti iz sredstava kredita, a preostali iznos kredita predstavlja novi ukupni iznos za raspodjelu namjenskog i nenamjenskog korištenja sredstava. Depozit se ugovara na rok otplate kredita uz fiksnu kamatnu stopu 1,50%, a ukupan iznos istog mora biti založen cijelo vrijeme otplate kredita, u suprotnom se kamata na kredit uvećava za 0,50 p.p..
 
Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je jednaka redovnoj kamatnoj stopi i obračunava se na iznos kredita za razdoblje od dana korištenja kredita do početka otplate kredita.

Zatezna kamata
Na sve dospjele neplaćene tražbine po kreditu, osim na dospjelu nenaplaćenu kamatu, obračunava se i naplaćuje zakonska zatezna kamata u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima.
Zatezna kamata je promjenjiva, a određuje se polugodišnje, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita dobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena. Prosječnu kamatnu stopu iz ovog stavka objavljuje Hrvatska narodna banka.
Za obračun zatezne kamate koristi se dekurzivni obračun uz proporcionalnu metodu.
 
Naknada

1,00% od iznosa kredita minimalno 500 Kn.
Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno, prilikom isplate kredita.
 
Kreditna sposobnost

Ukoliko korisnik kredita nije kreditno sposoban, u kreditnu sposobnost korisnika kredita dozvoljeno je uključiti primanja jednog sudužnika.
 
Osiguranje povrata kredita

Instrumenti osiguranja kredita su:
 • Javnobilježnički potvrđena Izjava o zapljeni po pristanku dužnika Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca platca
 • Javnobilježnički potvrđena Zadužnica Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca platca
 • Zalog ili fiducij na nekretnini čija je procijenjena vrijednost najmanje dvostruka u odnosu na iznos kredita koji se odobrava
 • Vinkulacija police osiguranja imovine koja je dana u zalog ili fiducij
 • Depozit (ukoliko je ugovoren)
Ako korisnik kredita ima supružnika tada se isti uključuje u kredit kao jamac platac bez utvrđivanja kreditne sposobnosti ili isti potpisuje Izjavu supružnika (suglasnost za raspolaganje nekretninom zbog bračne stečevine).
 
Dokumentacija za odobrenje kredita
Osnovna dokumentacija:
 • Zahtjev za kredit
 • Izjava za HROK i MBG
 • Preslika osobne iskaznice i podatak o OIB-u
 • Upitnik za klijente (za klijente koji još nisu imali otvoren račun u Banci)
 • Izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu koja se nudi za instrument osiguranja ne stariji od 30 dana i izvadak za nekretninu koja je predmet kreditiranja (ukoliko ista nije instrument osiguranja)
 • Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog/fiducij
Osim osnovne dokumentacije ovisno o tome pokreće li se turistička djelatnost ili ista već postoji, klijenti dostavljaju i dodatnu dokumentaciju.
Dodatna dokumentacija za klijente koji već rade u turističkoj djelatnosti:
 • Ispis prometa po računu za prethodnu godinu/Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 • Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta Županijskog ureda za turizam (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam)
 • Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam, odnosno Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita
 • Preslika knjige gostiju (potvrda o broju prijavljenih gostiju)
 • Porezno rješenje
Dodatna dokumentacija za klijente koji pokreću turističku djelatnost:
 • Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta Županijskog ureda za turizam (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam) u roku 18 mjeseci od dana plasmana
Osim navedene dokumentacije ovisno o namjeni kredita dostavlja se i dodatna dokumentacija za pravdanje namjene:
 • Izgradnja, dovršenje ili rekonstrukcija turističkih objekata: pravomoćna građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja, nacrt i troškovnik radova
 • Adaptacija turističkog objekta: troškovnik radova
 • Priprema turističke sezone: original računi trgovaca ili troškovnik radova + fotodokumetacija
Banka po potrebi može zatražiti i drugu dokumentaciju.
 
Korištenje kredita
Kredit se koristi sukcesivno ili odjednom, namjenskom isplatom u korist računa dobavljača/izvođača temeljem računa/predračuna u skladu s priloženim troškovnikom i ponudama, a maximalno 25% od iznosa kredita isplatom na račun Korisnika kredita. Za iznose preko 25% od iznosa kredita koji se plaćaju na račun Korisnika kredita plaća se naknada 1% na iznos više isplaćenih sredstava. Navedena naknada ne odnosi se na depozit ako se isti isplaćuje iz sredstava kredita.
Namjensko trošenje sredstava može se vršiti sukcesivno kroz 2 do 5 isplata na račun Korisnika kredita uz obvezno pravdanje namjenskog trošenja sredstava temeljem specifikacije izvršenih radova uz predočenje računa, ugovora ili fotodokumentacije kojom se dokazuje namjenski utrošena sredstva prethodne isplate, a prije iduće isplate.
Rok korištenja kredita ugovara se do 01.06. ili do 01.12., ali ne duže od 11 mjeseci.

Otplata kredita
Način povrata glavnice:
 • Povrat tijekom cijele godine u jednakim mjesečnim anuitetima
 • Povrat samo u sezoni u jednakim ili nejednakim ratama svakog prvoga u mjesecu počevši od 01.06. do 01.11.

Reprezentativni primjer u EUR s depozitom
Iznos kredita
200 000 EUR
Redovna kamatna na kredit
5,99% promjenjiva
Rok otplate kredita
120 mjeseci
Kamata za cijelo razdo
66 821,03 EUR
Naknada za obradu kredita
2 000 EUR
Mjesečni anuitet
2 219,41 EUR
Depozit 20 000 EUR Depozit s kamatom za cijelo razdoblje 23 225,02 EUR
Ukupan iznos plaćanja
268.821,03 EUR
Efektivna kamatna stopa
6,64%
*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate kredita 15-tog dana u mjesecu, te istog dana uplate depozita, anuitetna otplata na rok od 120 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 6,64%. U izračun EKS-a nisu uključeni troškovi javnog bilježnika, te trošak otvaranja i  vođenja računa.


Reprezentativni primjer u EUR bez depozita
Iznos kredita
200 000 EUR
Redovna kamatna na kredit
6,49% promjenjiva
Rok otplate kredita
120 mjeseci
Kamata za cijelo razdoblje
72 926,47 EUR
Naknada za obradu kredita
2 000 EUR
Mjesečni anuitet
2 269,94 EUR
Ukupan iznos plaćanja
274 926,47 EUR
Efektivna kamatna stopa
6,92%
**Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate 15-tog dana u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 120 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 6,92%. U izračun EKS-a nisu uključeni troškovi javnog bilježnika, te trošak otvaranja i  vođenja računa.


Reprezentativni primjer u Kn s depozitom
Iznos kredita
400 000 Kn
Redovna kamatna na kredit
6,39% promjenjiva
Rok otplate kredita
120 mjeseci
Kamata za cijelo razdo
69 402,39 Kn
Naknada za obradu kredita
4 000 Kn
Mjesečni anuitet
7 805,87 Kn
Depozit 40 000 Kn Depozit s kamatom za cijelo razdoblje 43 117,66 Kn
Ukupan iznos plaćanja
473 402,39 Kn
Efektivna kamatna stopa
7,19%
*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate 15-tog dana  u mjesecu, te istog dana uplate depozita, anuitetna otplata na rok od 60 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 7,19%, a izračunata je na maksimalni rok otplate. U izračun EKS-a nisu uključeni troškovi javnog bilježnika, te trošak otvaranja i vođenja računa.


Reprezentativni primjer u Kn bez depozitom
Iznos kredita
400 000 Kn
Redovna kamatna na kredit
6,89% promjenjiva
Rok otplate kredita
120 mjeseci
Kamata za cijelo razdo
75 116,80 Kn
Naknada za obradu kredita
4 000 Kn
Mjesečni anuitet
7 899.74 Kn
Ukupan iznos plaćanja
479 116,80 Kn
Efektivna kamatna stopa
7,56%
*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate 15-tog dana u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 60 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 7,56%. U izračun EKS-a nisu uključeni troškovi javnog bilježnika, te trošak otvaranja i  vođenja računa


Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni namijenjeni su za dobivanje osnovnih i brzih inforamcija te se kao takvi ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Banku.

Za sve dodatne informacije o kreditu molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Na zahtjev klijenta Banka će izraditi nacrt ugovora o kreditu bez naknade.
 
 
Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: korisnik)

Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: sudužnik / jamac platac) 
Ispunite izjavu za HROK  
     
 
Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289