Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Margin krediti

  
 

Margin krediti

Cijenjeni klijenti, Vama koje zanima tržište kapitala, te koji već raspolažete vlasničkim udjelima u dionicama koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi d.d. iz Liste dionica koju će utvrđivati Banka, odobrit ćemo daljnju kupnju dionica na kredit. 

Namjena
Kredit je namijenjen isključivo za kupnju prenosivih vrijednosnih papira - dionica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi d.d. iz Liste dionica koju će utvrđivati Banka. Sve transakcije kupnje/prodaje dionica iz sredstava odobrenog Margin kredita vršiti će se preko Investicijskog društva s kojim Banka ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji.

Korisnik kredita
Punoljetna fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske, koji je sklopio Ugovor o obavljanju brokerskih poslova i Ugovor o skrbništvu nad  financijskim instrumentima s Investicijskim društvom s kojim Banka ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji.

Iznos kredita
Od 20.000,00 kn do 1.000.000,00 kn.

Rok povrata
Od 2 do 12 mjeseci.

Kamata
9,95% godišnje, fiksna.

Kamata se obračunava proporcionalnom metodom uz dekurzivni obračun.

Efektivna kamatna stopa

11,58 % - uz naknadu od 1% (Efektivan kamatna stopa izračunata je na primjeru: kredit od 200.000,00 kn na 12 mjeseci i uz 1% naknade).

Zatezna kamatna stopa
Zatezna kamatna stopa utvrđuje se sukladno zakonu o obveznim odnosima, a obračunava se na dospjelu glavnicu, naknadu i troškove.


Naknada
od 1% od iznosa odobrenog Margin kredita.
 
Ostale naknade
Naknade za obavljanje poslova skrbništva nad financijskim instrumentima i naknade za obavljanje brokerskih poslova s financijskim instrumentima propisuje Investicijsko društvo s kojim je Korisnik kredita sklopio Ugovor o obavljanju skrbničkih, odnosno brokerskih poslova.

Vlastito učešće
Učešće u dionicama u vlasništvu Korisnika kredita minimalno u visini 100% ( sto posto, po prosječnoj tržišnoj cijeni dionica na Zagrebačkoj burzi od prethodnog trgovinskog dana) iznosa odobrenog kredita, registriranih na skrbnički račun Korisnika kredita kod Investicijskog društva s kojim Banka ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji, a koji se nalaze na Listi Banke
ili
učešće u novcu na Računu novčanih sredstava Investicijskog društva s kojim Banka ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji minimalno u visini 100% iznosa odobrenog kredita
ili
kombinacija gore navedenoga tako da ukupna vrijednost iznosi minimalno 100% iznosa odobrenog kredita


Način korištenja
Jednokratno, prijenosom na Račun u Banci.

Osiguranje povrata kredita
Dionice koje je Korisnik kredita pohranio na skrbnički račun kod Investicijskog društva s kojim Banka ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji, temeljem zaključenog Ugovora o skrbništvu nad financijskim instrumentima bilo da su kupljeni iz kredita ili preneseni na ime vlastitog učešća
ili
Novac na Računu novčanih sredstava Investicijskog društva s kojim Banka ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji
ili
kombinacije gore navedenog.

Ostalo:

Potvrđena/e bjanko zadužnica/e.

Margin Call
Kada, uzrokovan padom cijena dionica, odnos Portfelja Korisnika kredita (koji čine zbroj vrijednosti dionica, neiskorištenog dijela kredita i ostalih novčanih sredstava na Računu) i odobrenog kredita, padne ispod sigurnosnog limita, Banka će korisniku kredita uputiti poziv ( Margin Call ) da u roku od 24 sata podmiri nastalu negativnu razliku tržišne vrijednosti portfelja.
 
Reprezentativni primjer margin kredita

Iznos kredita
200 000 Kn
Redovna kamatna stopa na kredit
9,95% fiksna
Rok otplate kredita
12 mjeseci
Mjesečna kamata (prosječna)
1 655,75 Kn
Naknada za obradu kredita
2 000 Kn
Efektivna kamatna stopa
11,59%
Ukupan iznos plaćanja
221 869,02 Kn
 
 

*Reprezentativni primjer je izračunat na rok otplate od 12 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 11,59%. U izračun EKS-a nisu uključeni troškovi javnog bilježnika, te troškovi brokerskih i skrbničkih poslova.

 

 

 

 

Ispunite Zahtjev za kredit
Prikupite potrebnu dokumentaciju
Kontakt osobe